Trajanje projekta: 2009 – 2013

Sofinanciranje projekta: Evropski socialni sklad, Ministrstvo za notranje zadeve

Podatki za Evropo, kot tudi za Slovenijo kažejo, da smo za zaščito svojega zdravja premalo telesno dejavni, tudi otroci in mladostniki, saj že pri enajstletnikih interes za telesno aktivnost upada, še posebej med dekleti.  (Biddle, 2003; Payne & Isaacs, 1995; Starc & Strel, 2011; Brettschneider & Naul, 2007; Himberg, Hutchinson, & Rousell, 2003; Lonsdale, Sabiston, Raedeke, Ha, & Sum, 2009; Berčič & Dodič Fikfak, 2008.

Gibalna nedejavnost je eden ključnih dejavnikov povečanja nekaterih kronično nenalezljivih bolezni (KNB)  – bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, nekaterih vrst raka, nekaterih kroničnih pljučnih bolezni, debelosti, osteoporoze in drugih bolezni kostno-mišičnega sistema – ter posledično velikega ekonomskega bremena gospodarstva in družbe, ki se kažejo v stroških zdravljenja, odsotnosti z dela, manjši produktivnosti in slabši kakovosti življenja.

Po podatkih WHO (2008), lahko s programi promocije zdravja in gibalnih dejavnosti v povprečju dosežemo:

  • 27% znižanje zdravstvene odsotnosti,

  • 26% znižanje zdravstvenih stroškov,

  • 32% zmanjšanje stroškov nadomeščanja zaposlenih in plačil zdravstvene odsotnosti zaposlenih.

Večinoma v Sloveniji sicer obstaja zavedanje o pomembnosti redne gibalne dejavnosti znotraj podjetij, vendar je raziskava Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa o odnosu delodajalcev do zdravja in njihovi pripravljenosti na izvajanje tovrstnih programov v sklopu promocije zdravja pokazala, da so v Sloveniji programe promocije zdravja izvajali le v dobri četrtini (28%) podjetij, medtem ko je v ZDA v te programe vključenih 90% podjetij s 50 zaposlenimi in skoraj vsa s 750 ali več zaposlenimi (Urdih Lazar & Stergar, 2005).

Projekt je zastavljen skladno s sprejetimi izhodišči in usmeritvami Evropske unije ter vlade Republike Slovenije. Učinki projekta so večstranski in se odražajo na različnih nivojih družbe:

– Krepitev NVO

Projekt s svojimi dejavnostmi prispeva k trajnemu razvoju, k ponudbi novih programov, k ponudbi specifičnih dodatnih programov usposabljanj, s katerimi krepimo splošne in posebne sposobnosti in veščine za delovanje športnih NVO.

Na vsebinskem področju športa in rekreacije krepimo možnosti za navedene ciljne skupine, za izvajanje vsebin, ki jih zaradi omejene kapacitete zmožnosti, znanja in veščin NVO niso bile sposobne.

– Povezovanje NVO, vladnih institucij in gospodarstva

Dejavnosti vključujejo identifikacijo, obravnavo, pripravo pobud za spremembo zakonodaje in predpisov na najvišji ravni. V procesu je ključno sodelovanje vseh deležnikov, kar lahko privede do sistemske in trajnostne rešitve problematike, krepitve NVO, kar bo zagotavljalo možnost hitrejšega, kakovostnejšega in učinkovitega prevzemanja novih vsebin. S sodelovanjem NVO, državnih institucij in gospodarstva lahko vzpostavimo sistem, ki bo prinašal trajne koristi vsem deležnikom in družbi v celoti.

– Prenos dobrih praks, predvsem evropskih držav

Ena od pomembnih nalog projekta je v vključevanje v mednarodne asociacije s področja gibalnih dejavnosti in zdravja  ter prenos znanja in dobrih praks v Slovenijo.

– Izboljšanje zdravstvenega statusa Slovencev

Gibalna dejavnost je eden ključnih dejavnikov zdravega življenjskega sloga, ki s svojimi mnogostranskimi učinki na zdravje, psihosocialno stanje, splošno počutje posameznika zmanjšuje tveganje za obolevnost in druge negativne vplive sodobne družbe kot so alkoholizem, kajenje, stres.

– Ekonomski učinki, večja konkurenčnost gospodarstva in družbe v celoti

Zdravje, kakovost življenja, blaginja in enakost v zdravju so ključni za doseganje ekonomskih, socialnih, razvojnih in drugih ciljev. Danes je dejstvo da človeški viri določajo možnosti socialne in ekonomske razvitosti in so pravo bogastvo posameznega okolja in naroda. Raziskave Eurofounda kažejo, da zdravje, varnost in dobro počutje zaposlenih vplivajo na večjo uspešnost podjetja. V nekaterih podjetjih se je zaradi izboljšanega zdravja, varnosti in dobrega počutja zaposlenih, ki so jih dosegali s programi gibalnih aktivnosti in promocije zdravja, produktivnost zvišala celo za 20%.

Gospodarstvo, kot koristnik storitev lahko izboljša družbeno podobo podjetja, socialno klimo v podjetju, učinkovitost zaposlenih, vse to pa vpliva na ekonomsko učinkovitost podjetja.

Ciljna skupina, ki jo zajema projekt je predvsem delovno aktivno prebivalstvo. Pomembno pa je, da do ciljne populacije “prihajamo” v sodelovanju z drugimi deležniki družbe, predvsem gospodarstvom, oz. delovnim okoljem, ki postaja vse bolj pomemben in obetajoč prostor implementacije programov za izboljšanje dobrega počutja posameznika (Chapman, 2003; Nöhamer, Stummer, & Schusterschitz, 2010; Brucker, 2000; De Greef & Van den Broeck, 2004; Anderson, Serxner, & Gold, 2001; Dodič Fikfak, in drugi, 2006a, EU, 2008a). Kaže se, da so podjetja eno od redkih mest, kjer lahko dosežemo odrasle z dejavnostmi gibalne aktivnosti in promocije zdravja na sistematičen način, učinkovito, konsistentno in dalj časa, ter na ta način prispevamo k njihovemu boljšemu zdravju.

Delež aktivnega prebivalstva , ki svoje delo opravlja sede, še nikoli ni bil tako velik, svoje pa doda tudi sedeče preživljanje prostega časa, predvsem za televizijskimi sprejemniki ali računalniškimi ekrani. Gibalno nedejavnih (neredno in nič) je več kot tretjina prebivalcev Slovenije (Hlastan Ribič, Djomba, Zaletel Kragelj, Maučec Zakotnik, & Fras, 2008).