EU PROJEKTI

Projekt GAZZ – gibalna aktivnost za zaposlene, je trajnostno zasnovan strokovni program telesnih dejavnosti, promocija zdravja in zdrave prehrane v podjetjih v delovnem času in izven dela.

ATHLISI projekt (Spodbujanje socialnega vključevanja z usposabljanjem trenerjev in športnih klubov), je namenjen spodbujanju socialne vključenosti otrok iz prikrajšanih ciljnih skupin (Romi, priseljenci, otroci z nizkim socialno-ekonomskim ozadjem) skozi njihovo večjo udeležbo v športnih dejavnostih v okviru dejavnosti športnih klubov.

Namen projekta In4All je spodbujati medsebne odnose in socialno vključenost ranljivih skupin, povečati ozaveščenost ter spodbujati šport in telesno dejavnost kot vir zdravja in dobrega počutja.Cilj projekta je spodbujanje socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami in spodbujanje zdravega načina živlejnja z aktivnim sodelovanjem v športu boccia

Namen projekta je oblikovati celovit pristop za reševanje problematike zdravja in telesne dejavnosti (HEPA), pri čemer se delovno okolje kaže kot najprimernejše okolje izvajanja. Projekt AKTIVNA PODJETJA obsega celosten program aktivnosti, ki ga lahko izvajamo v različnih delovnih okoljih in pogojih, z namenom izboljšanja zdravja in dobrega počutja vseh zaposlenih .

Projekt je namenjen promociji enakosti in socialne vključenosti šolskih otrok iz ranljivih skupin, s pomočjo športa. V okviru porjekta bodo potekale delavnice za opolnomočenje športnih pedagogogov in drugih deležnikov (izven šole), ki lahko nudijo podporo k doseganju zastavljenih ciljev.

Namen projekta je zmanjšati učinke izgorelosti na delovnem mestu, ki lahko zmanjšajo produktivnost in privedejo do  popolne izčrpanosti zaposlenega.  V okviru projekta bod izvedene delavnice, skozi katere bodo udeleženci lahko pridobili potrebna znanja, ki jih bodo lahko uporabili pri preprečevanju in soočanju z situacijami, ki vplivajo na izgorelost na delovnem mestu.

Namen projekta je ozaveščanje šolskih otok in mladine o pomenu telesne vzgoje in športa, s pomočjo vrhunskih športnikov – nacionalnih, evropskih, svetovnih in olimpijskih prvakov ter spodbujanje otrok k vključevanju v športne in gibalne aktivnosti,  zdrav način življenja in skladen razvoj.

Sport Cooperation Overcoming Risks of Exclusion, je namenjen premagovanju tveganj izključenosti s pomočjo športa in metodami neformalnega izobraževanja, kot so team building in samousmerjeno učenje. Vsebine projekta so namenjene  izboljšanju socialne vključenosti mlaidh iz ranljivih skupin. Projekt želi tudi spodbujati prepoznavanje situacij socialne izključenosti in z vključevanjem mladih v športne dejavnosti ustvariti pogoje za njihovo socialno vključenost.
 Skozi projekt želimo vzpodbuditi vzpostavitev partnerstev med deležniki v športu (društva), nevladnimi organizacijami in drugimi, ki delajo z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost.

Projekt je namenjen otrokom in mladim, iz socialno ranljivih skupin, ki se zaradi slabega ekonomskega stanja ali drugih okoliščin ne morejo vključevati v športne aktivnosti. Z aktivacijo mednarodnega projekta, ki vključuje partnerje iz Italije, Slovenije, Slovaške in Bolgarije, želimo mlade s pomočjo namiznega tenisa, vključiti v športno dejavnost in jim omogočiti lažje vključevanje v športne in druge družbene aktivnosti.