PROGRAMI KI JIH NUDIMO PODJETJEM

Program Aktivna podjetja in GAZZ – gibalna aktivnost za zaposlene, je trajnostno zasnovan strokovni program telesnih dejavnosti, promocija zdravja in zdrave prehrane v podjetjih v delovnem času in izven dela.

Projekt ZDaJ –  jutranja vadba pod vodstvo strokovnjaka kineziologije. Vadba je
primerna za mlajše in starejše in prilagojena vašim sposobnostim.

leisure, vacations, sport

Vključenost vodstvenih delavcev

Ključni pogoj uspešnega uvajanja promocije zdravja na delovnem mestu je vključenost in podpora vodstvenega kadra.
Od odnosa vodstvenega kadra je odvisno kako bodo storitve programa sprejemali in koristili zaposleni.

 

Sodelovanje pri načrtovanju

Načrtovanje, oblikovanje in izvajanje programov mora potekati v sodelovanju vseh dejavnikov vezanih na delovno mesto, vključno z zaposlenimi.

 

Na osnovi danih spoznanj pripravimo načrt promocije zdravja prilagojen potrebam podjetja in zaposlenih in svetujemo pri uvajanju ukrepov.

Osnovno izhodišče pri oblikovanju programa je skrb za zdravo in zadovoljno delovno silo in s tem večji in kvalitetnejši izkoristek delovne sile ter povečanje produktivnosti in zmanjšanje bolniškega staleža, z uporabo sredstev in metod športa in rekreacije.

Gibalna aktivnost je eno ključnih orodij učinkovitega izvajanja promocije zdravja zaposlenih. Za gibalno aktivne je manj verjetno, da bodo zboleli, koristili bolniško odsotnost ali se poškodovali pri delu.

Analiza – raziskava

Preden se lotimo načrtovanja, sprememb in uvajanja programov je potrebno ugotoviti izhodišča. Z raziskavo:

  • ugotavljamo dejavnike tveganja (težave, bolezni in poškodbe, stopnjo stresa in zadovoljstva pri delu, stopnjo absentizma in prezentizma, pishosocialna klima, življenjske navade zaposlenih, zdravstvene posebnosti, deleže posameznih negativnih dejavnikov (alkohol, kajenje, gibalna neaktivnost, prehranske navade,…).
  • ocenimo stanje in predvidimo koristi programa (rentabilnost ukrepov glede na vložena sredstva, časovni termin realizacije, vpliv na znižanje stroškov, zmanjšanje odsotnosti z dela,…).

Analiza stanja in potreb

Za uspešno uvajanje programa je potrebno poznati izhodišča in trenutno stanje na vseh nivojih in oblikah, ki vplivajo na zdravje in učinkovitost zaposlenih ter potrebe in cilje, ki jih v podjetju želimo doseči z uvajanjem

Izvedba programa

Promocijo zdravja in gibalnih aktivnosti izvedemo v skladu z ugotovljenimi potrebami podjetja ter posameznika.

Zagotavljamo dobro obveščenost zaposlenih o vseh storitvah, ki so njim in njihovim ožjim družinskim članom na voljo v okviru programa.

Skrbimo za večjo osveščenost vseh zaposlenih o pomenu zdravja in dobrega počutja ter o tem, na kakšne načine lahko oboje tudi izboljšajo.

Aktivnosti vključujejo:

Oblike in programi telesne aktivnosti v delovnem okolju so lahko različne, odvisne od potreb, želenih učinkov, delovnih procesov, motiviranosti in mnogih drugih dejavnikov.

Programi, ki jih lahko izvajamo:

  • programirani rekreativni odmor med delom,
  • športno rekreativna dejavnost izven delovnega časa,
  • program za zaposlene z delovnimi omejitvami (invalidi),
  • programirani zdravstveno-preventivni oddih,
  • programi za vodstvene delavce, team building
  • posttravmatska rehabilitacija,
  • športno-družabna srečanja.
 
 

Programi obvladovanja in zmanjšanja stresa
Posledice stresa so eden najpogostejših vzrokov zdravstvene odsotnosti z dela. Povzročitelj stresa je v veliki meri delovno okolje samo. Program je namenjen prepoznavanju vzrokov stresa in oblikovanju ustreznih ukrepov v delovnem okolju in izven njega.

Delavnice za odvajanje od kajenja
Kajenje velja za eno najškodljivejših razvad človeka. Program je namenjen ozaveščanju, seznanjanju z načini odvajanja od kajenja ter podpori v procesu odvajanja. Dejstov je, da je med gibalno aktivnimi manj kadilcev.

Zdrava prehrana
Zdrava prehrana je pomemben dejavnik dobrega počutja in zdravja. Program je namenjen ozaveščanju in seznanjanju z načini in praktičnimi primeri priprave zdrave prehrane.

Programi uravnavanja telesne teže
Prekomerna teža je eden največjih problemov sodobne družbe. Več kot polovica človeštva živi v okolju kjer je debelost vzrok za več smrti kot podhranjenost. Prekomerno teža ima velik vpliv na zdravje in delovno sposobnost posameznika, kar gospodarstvu prinaša velike stroške. V programu predstavimo pomen zdrave prehrane in gibanja ter oblikujemo individualni načrt aktivnosti za zmanjšanje in ohranjanje telesne teže na primerni ravni.

Zagotavljamo stalno spremljanje ukrepov in aktivnosti ter ugotavljanje stroškovne učinkovitosti, kar omogoča sprotno prilagajanje, doseganje najboljših učinkov in stalno rast.

Evaluacija

Potrebno je definirati metode in postopke ugotavljanja vplivov celostne promocije zdravja, ter motivacijske ukrepe. Na tej osnovi je možno sprotno spremljanje uspešnosti ukrepov.

Dolgoročnost

Uvajanje celostnega programa zdravja na delovnem mestu je proces, ki svoje učinke kaže šele v daljšem razdobju. Celostna promocija zdravja mora postati del politike in vrednot podjetja.

Izkušnje kažejo, da se spremenjene navade življenjskega sloga pokažejo že po nekaj mesecih, zadovoljstvo na delovnem mestu, predanost delu in večja produktivnost se pokaže po enem letu, najmanj tri leta pa so potrebna, da se pokažejo tudi pozitivni učinki na zmanjšanje z zdravjem povezanih stroškov.