Zakon o varnosti in zdravju pri delu pravi, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva.

Zagotavljanje varnosti in zdravja delodajalcev pri delu je zelo pomemben člen, ki ga delodajalec mora zagotoviti. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih osebam ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi ((ZVZD-1), 2011).

24. člen ZVZD-1 pravi, da delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev

32. člen ZVZD-1 pravi, da delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.

Evropska strategija na področju zdravja 2008-2013

Cilj programa zdravja EU za obdobje 2008-2013 je, da dopolnjuje, podpira in dodaja vrednost politikam držav članic ter prispeva k večji solidarnosti in blaginji v Evropski uniji z varovanjem in spodbujanjem zdravja ter varnosti in izboljšanjem javnega zdravja.

Glavni cilji so:

– izboljšati zdravstveno varnost državljanov,
– spodbujati zdravje in zdrav način življenja (vključno z zmanjšanjem neenakosti na področju zdravja),
– zagotoviti informacije in znanje s področja zdravja.

Priporočila EU za gibalno dejavnost delovno okolje smatrajo kot osnovno in najprimernejše okolje za podporo in promocijo gibalno aktivnega in zdravega načina življenja. Delovno mesto je eno najpomembnejših življenjskih okolij. Odrasli preživijo na delovnem mestu tretjino življenja. Številne študije v preteklih nekaj letih kažejo, da ima delovno mesto izjemen vpliv na zdravje zaposlenih. Zdravje in dobro počutje zaposlenih vpliva na njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu in obratno ter prinaša koristi tako podjetju kot posamezniku.