S programi promocije zdravja in aktivnostmi  za doseganje optimalnega zdravja vplivamo in dosežemo ekonomske in socialne koristi, ki se kažejo predvsm v zmanjšanju zdravstvene osotnosti z delovnega mesta, povečani motivaciji za delo, večji produktivnosti, pozitivni in družbeno odgovorni podobi podjetja.

S skrbjo za zdravje zaposlenih organizacija pokaže, da je namen njene dejavnosti pozitiven za kogar koli v njenem ožjem in širšem okolju. V Sloveniji, kjer opažamo izrazito zaostajanje na področju promocije zdravja v delovnem okolju, verjetno še nismo razumeli pomena delovne sile za ekonomski razvoj, težava pa je tudi v izobraževanju, finančnih virih in mnogo prešibki kadrovski strukturi na tem področju.

Skrb za varno in zdravo delovno mesto je ključna človekova pravica.

Programi promocije zdravja pri delu ponujajo številne rešitve, podkrepljene s primeri dobre prakse. Osrednji cilj promocije zdravja je boljše zdravje ljudi in s tem večja kakovost življenja in dela, zanemarljivo pa tudi ni dejstvo, da se zaradi dobrih programov promocije zdravja manjšajo stroški za zdravstveno in socialno varstvo. Obvladovanje stroškov, povezanih z boleznijo, zdravljenjem, bolniškimi odsotnostmi, invalidnostjo, poklicnimi boleznimi in prezgodnjo umrljivostjo predstavlja pomemben argument za uvajanje programov promocije zdravja. Za uspeh promocije zdravja je najpomembnejše, da dejavno sodelujeta obe ključni strani, ki imata od nje koristi in morata zato vanjo ob podpori širše družbe vlagati – delodajalci in delavci.

Podjetja so eno od redkih mest, kjer lahko dosežemo odrasle z dejavnostmi promocije zdravja na sistematičen način, učinkovito, konsistentno in dalj časa, ter na ta način prispevamo k njihovemu boljšemu zdravju. Delovno okolje postaja vse bolj pomemben in obetajoč prostor implementacije programov za izboljšanje dobrega počutja posameznika.

Med koristi promocije zdravja in gibalnih aktivnosti pri delu lahko štejemo tudi izboljšanje informiranja v organizaciji, višjo raven medsebojne komunikacije, večje sodelovanje zaposlenih pri odločitvah, kakovostno socialno mrežo… vse to pa na koncu prinese ekonomski zaključek. Ker takšna podjetja, kjer je promocija zdravja uveljavljena in kjer jo že izvajajo, so dokazano bolj uspešna. Bilanca stanja je v pozitivnih številkah in to je tisto, kar šteje za dobro in uspešno poslovanje. V takšnih podjetjih, organizacijah imajo delavci manj poškodb pri delu in poklicnih bolezni, znižajo se stroški poslovanja in manjšo fluktuacijo, se pravi manjše menjavanje kadrov. Raziskave so pokazale, da vsak evro, vložen v promocijo zdravja, prinaša podjetju donos v višini 2,5 do 4,8 €, kot posledica manjših stroškov.